+90 236 332 50 50 Customer Service

GDPR

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Öneri talep veya düşüncelerinizi bize aşağıdaki formumuz aracılığıyla iletebilirsiniz...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, ÖNDER GRUP MAKİNE İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. (ÖNDER GRUP) en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu konunun en önemli kısmını ise işbu Politika ile çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

T.C. Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa ile güvence altına alınan bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda ÖNDER GRUP, işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, yasal mevzuat çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması için ÖNDER GRUP tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politikada kişisel verilerin işlenmesinde şirketin benimsediği temel ilkeler şunlardır;

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına ve aktarılmasında gerekli hassasiyeti göstermek.

 POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politikanın temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamda kişisel verileri tarafımızca işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

İÇERİK

Bu Politika; kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısmı da olabilir.

 POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul edilmektedir.

 POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

ÖNDER GRUP tarafından düzenlenen bu Politika yürürlüğe giren yasa ile aynı tarihlidir. Politikada yenilik ya da değişiklik olursa yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika ÖNDER GRUP internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ÖNDER GRUP, KVKK’nun 12. Maddesi uyarınca, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenliği sağlamak için gereken idari, hukuki ve mümkün olan tüm teknik tedbirleri almakta, bu kapsamda gereken denetimleri sağlamaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

ÖNDER GRUP, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması, hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

✤  Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

✤ Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

✤ Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

✤ Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

✤ Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

✤ Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

✤ Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

✤ Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

✤ Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

✤ Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

✤ İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

✤ Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

✤ Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

✤ Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

✤ Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

✤  Sızma testi uygulanmaktadır.

✤  Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

✤ Şifreleme yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

ÖNDER GRUP, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları iç işleyiş kapsamında konu ile ilgili birime raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

ÖNDER GRUP, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayacaktır.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ÖNDER GRUP, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’ nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak tarafımıza iletmeleri durumunda ÖNDER GRUP talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖNDER GRUP tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir.

ÖNDER GRUP tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, ÖNDER GRUP tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

 İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

ÖNDER GRUP, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. ÖNDER GRUP, iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar ile çalışılmaktadır.

 İŞ ORTAKLARI VE ŞUBELERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

ÖNDER GRUP kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için şubelerine yönelik bilgilendirmeler sağlamaktadır.

ÖNDER GRUP iş ilişkisi içerisinde olduğunu kişilere yönelik yapacağı bilgilendirmeler değişen hüküm ve mevzuatlar çerçevesinde gerektiğinde tekrarlanmakta; iş ortaklarının, mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli hatırlatmalar yapılmakta ve konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişi veya kurumlar aracılığıyla destek olunmaya çalışılmaktadır.

ÖNDER GRUP iş ortaklarının kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik yürütülen bilgilendirmeler ve eğitim sonuçları ÖNDER GRUP yönetimine  raporlanmaktadır. ÖNDER GRUP bu doğrultuda ilgili toplantı ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

ÖNDER GRUP, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

ÖNDER GRUP, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

ÖNDER GRUP, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

ÖNDER GRUP, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

ÖNDER GRUP, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

 

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

ÖNDER GRUP; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda ÖNDER GRUP, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

ÖNDER GRUP; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

ÖNDER GRUP, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

ÖNDER GRUP, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ÖNDER GRUP, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler ÖNDER GRUP tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile ÖNDER GRUP tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

 

 KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’ NIN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politikada yer verilmiştir.

 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

ÖNDER GRUP, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ÖNDER GRUP  ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. ÖNDER GRUP bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada ve Başvuru Formunda yer verilmiştir.

 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ÖNDER GRUP tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde ÖNDER GRUP tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÖNDER GRUP hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. ÖNDER GRUP bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

ÖNDER GRUP meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

ÖNDER GRUP gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

ÖNDER GRUP hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. ÖNDER GRUP bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politikada yer verilmiştir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

ÖNDER GRUP meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

ÖNDER GRUP gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

ÖNDER GRUP, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

ÖNDER GRUP nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da işbu Politikada belirtilmektedir.

     ✤ Kimlik

     ✤ İletişim

     ✤ Lokasyon

     ✤ Özlük

     ✤ Müşteri İşlem

     ✤ Finans

     ✤ Mesleki Deneyim

     ✤ Görsel ve İşitsel Kayıtlar

     ✤ Felsefi İnanç Din Mezhep ve Diğer İnançlar

     ✤ Kılık ve Kıyafet

     ✤ Sağlık Bilgileri

     ✤ Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÖNDER GRUP tarafından hazırlanan kategorizasyona göre kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar aşağıda paylaşılmaktadır:

      Kimlik:

      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

       İletişim:

      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

     ✦ Lokasyon:

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

     ✦ Özlük:

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

     ✦ Müşteri İşlem:

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

     ✦ Finans:

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

      Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

     ✦ Mesleki Deneyim:

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

     ✦ Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

     ✦ Felsefi İnanç Din Mezhep ve Diğer İnançlar:

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

     ✦ Kılık ve Kıyafet:

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

     ✦ Sağlık Bilgileri:

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

      İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

     ✦ Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri:

      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

      Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

      Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

      Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

      Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ÖNDER GRUP, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak ÖNDER GRUP uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla ÖNDER GRUP meşru menfaatleri ve iyiniyet doğrultusunda saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ÖNDER GRUP tarafına yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

ÖNDER GRUP KVKK’ nın 10. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

     ✤ Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

     ✤ Nakliye aşamasında işlemin gerçekleştiği muhatap

     ✤ Hizmet verilen gerçek/tüzel kişi

     ✤ Hizmet alınan gerçek/tüzel kişiler

 ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER UYGULAMALAR

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, ziyaretçilerden ve 3. Kişilerden farklı veri toplama uygulamalarına yönelik aydınlatma yapılmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Ziyaretçilerimizin talep etmesi halinde kendilerinden talep edilen verileri öğrenme ve gerekli aydınlatma yükümlülüğü yapılarak hakları ve sorumluluklarımız hatırlatılmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

ÖNDER GRUP tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, ÖNDER GRUP binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulabilir.

Bu kapsamda ÖNDER GRUP Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edecektir. ÖNDER GRUP, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve 3. kişilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.  ÖNDER GRUP tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

 

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

ÖNDER GRUP ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. ÖNDER GRUP tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

(i)Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

(ii)Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

(iii)Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

ÖNDER GRUP bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. ÖNDER GRUP, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikada düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

ÖNDER GRUP tarafından kullanılabilecek anonimleştirme teknikleri şöyledir;

  • Maskeleme

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

  • Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

  • Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

  • Veri Karma

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6)KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

1.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

2.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

3.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

1.Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

2.Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

3.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

1.ÖNDER GRUP internet sitesinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Organize Sanayi Bölgesi 2004 cad.no:2/2 Turgutlu / Manisa adresine şahsen başvuru ile,

2.ÖNDER GRUP internet sitesinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Organize Sanayi Bölgesi 2004 cad.no:2/2 Turgutlu / Manisa adresine Noter vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ondergrup@ondergrup.com adresine gönderilecek bir e-posta ile.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş resmi özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin “Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; tarafımızca verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini tarafımıza iletmesi durumunda ÖNDER GRUP talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖNDER GRUP tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceğimiz Bilgiler

ÖNDER GRUP, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

ÖNDER GRUP aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

(1)Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(2)Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(3)Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(4)Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

(5)Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

(6)Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

(7)Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

(8)Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

(9)Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

(10)Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

(11)Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Yönetim Kurulu dosyasında saklanır.

 POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Yönetim Kurulu tarafından saklanır.

Request A Quote